Condicions generals del contracte de viatges combinats

A) CONTRACTACIÓ DEL VIATGE COMBINAT

1. INFORMACIÓ PRECONTRACTUAL

1.Abans que el viatger quedi obligat per qualsevol contracte de viatge combinat o oferta corresponent, l’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista, lliuraran al viatger el formulari d’informació nor­malitzada pels contractes de viatge combinat, així com la resta de característiques i informació del viatge d’acord amb el que estableix la legislació vigent.

2.Les persones amb mobilitat reduïda que desitgin rebre informació precisa sobre la idoneïtat del viatge d’acord amb les seves necessitats especials, per tal de valorar la possibilitat i viabilitat de contractar el viat­ge d’acord amb les característiques del mateix, hauran de posar en coneixement de l’agència organitzado­ra o, si s’escau, de l’agència detallista, aquesta situació perquè se’ls pugui facilitar informació a tal efecte.

Segons el que estableix el Reglament CE 1107/2006, s’entén com a persona de mobilitat reduïda, tota persona la mobilitat de la qual per participar al viatge es trobi reduïda per motius de discapacitat física (sensorial o locomotriu, permanent o temporal), discapacitat o deficiència intel.lectual , o qualsevol altra causa de discapacitat, o per l’edat, i la situació requereixi una atenció adequada i l’adaptació a les seves necessitats particulars del servei posat a disposició de la resta de participants en el viatge.

3.La informació precontractual facilitada al viatger d’acord amb els apartats a), c), d), e) i g) de l’article 153.1 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, formarà part integrant del contracte de viatge combinat i no es modificarà llevat que l’agència de viatges i el viatger ho acordin expressament. L’agència organitzadora i, si s’escau, l’agència detallista, abans de celebrar-se el contracte de viatge combinat, han de comunicar al viatger de manera clara, comprensible i destacada, tots els canvis de la informació precontractual.

2. INFORMACIÓ SOBRE DISPOSICIONS APLICABLES A PASSAPORTS, VISATS I VACUNES

1. L’agència té el deure d’informar sobre les formalitats sanitàries necessàries per al viatge i l’estada, així com sobre les condicions aplicables als viatgers en matèria de passaports i de visats, inclòs el temps apro­ximat per a l’obtenció dels visats, i respondrà de la correcció de la informació que faciliti.

2. El viatger haurà d’obtenir la documentació necessària per a realitzar el viatge, inclòs el passaport i els visats i la referida a les formalitats sanitàries. Tots els danys que puguin derivar-se de la falta d’aquesta documentació seran del seu compte, i en particular, les despeses produïdes per la interrupció del viatge i la seva eventual repatriació.

3. Si l’agència accepta l’encàrrec del viatger de tramitar els visats necessaris per a alguna de les destina­cions previstes a l’itinerari, podrà exigir el cobrament del cost del visat així com de les despeses de gestió pels tràmits que hagi de realitzar davant la representació diplomàtica o consular corresponent.

En aquest cas, l’agència respondrà dels danys que li siguin imputables.

3. SOL·LICITUD DE RESERVA

1. El viatger que desitja contractar un viatge combinat realitza una “sol.licitud de reserva”. Després d’aquesta sol.licitud, l’agència detallista o, si s’escau, l’agència organitzadora, es comprometen a realitzar les gestions oportunes per a obtenir la confirmació de la reserva.

2. Si l’agència ha acceptat gestionar la reserva serà responsable dels errors tècnics que es produeixin en el sistema de reserva que li siguin atribuïbles i dels errors comesos durant el procés de reserva.

3. L’agència no serà responsable dels errors de la reserva atribuïbles al viatger o que siguin causats per circumstàncies inevitables i extraordinàries.

4. CONFIRMACIÓ DE LA RESERVA

La perfecció del contracte de viatge combinat es produeix amb la confirmació de la reserva. Des d’aquest instant el contracte de viatge combinat és d’obligat compliment per a ambdues parts.

5. CALENDARI DE PAGAMENT:

1. Per a reserves que no s’efectuïn a través de la web, segons la tipologia de cada viatge:

1.1 Grans viatges i creuers: A l’hora de fer la reserva d’aquest tipus de viatges serà necessari realitzar el pagament d’un 25% del total del viatge com a dipòsit. El pagament de la resta del viatge caldrà fer-lo 40 dies abans de la sortida. Els viatgers que s’acullin al descompte del pagament total, disposaran de 3 dies laborables per a realitzar-lo, des de la formalització de la reserva anticipada.

1.2. Mitja distància: En el cas d’aquests viatges, només caldrà fer el pagament total del total del viatge 40 dies abans de la sortida. Els viatgers que s’acullin al descompte del pagament total, disposaran de 3 dies laborables per a realitzar-lo, des de la formalització de la reserva anticipada.

1.3. Circuits en autocar:En les reserves d’aquest tipus de viatges serà necessari que els viatgers realitzin el pagament total 40 dies abans de la sortida del viatge.

2. Reserves online: En les reserves efectuades a través de la web www.promoviatges.cat, serà necessari que es realitzi el pagament del 25% del viatge com a dipòsit, sigui quin sigui la tipologia del viatge. La resta del pagament es realitzarà 40 dies abans.

3. Si el viatger no compleix amb el calendari de pagaments, l’agència podrà resoldre el contracte i aplicar les regles establertes per a la resolució del viatge pel viatger abans de la sortida prevista a la Clàusula 13.

B) REGLES APLICABLES A LES PRESTACIONS DEL VIATGE COMBINAT

6. PRESTACIONS

Les prestacions que integren el contracte de viatge combinat resulten de la informació proporcionada al consumidor a la informació precontractual i no es modificaran excepte si l’agència de viatges i el viatger ho acorden expressament segons el que preveu la clàusula 1.3.

Amb antelació a l’inici del viatge, l’agència de viatges proporcionarà al viatger els rebuts, vals i bitllets necessaris per a la prestació de serveis.

7. ALLOTJAMENT

Llevat que una altra cosa s’indiqui a la informació precontractual o a les condicions particulars del con­tracte:

a) En relació amb aquells països en què hi ha classificació oficial d’establiments hotelers o de qualsevol altre tipus d’allotjament, el fulletó recull la classificació turística que s’atorga al corresponent país.

b) L’horari d’ocupació de les habitacions depèn de les normes establertes a cada país i allotjament.

c) Les habitacions o cabines triples o quàdruples són generalment habitacions dobles a les que s’afegeix un o dos llits, que acostumen ser un sofà-llit o un llit plegable, excepte a certs establiments a on enlloc de llits addicionals es fan servir dos llits més grans.

8. TRANSPORT

1. El viatger s’ha de presentar al lloc indicat per a la sortida amb l’antelació indicada per l’agència de viatges.

2. La pèrdua o dany que es produeixi en relació amb l’equipatge de mà o altres objectes que el viatger porti amb sí mateix seran del seu exclusiu compte i risc mentre es trobin sota la custòdia del viatger.

9. ALTRES SERVEIS

1. Per regla general, el règim de pensió completa inclou esmorzar continental, dinar, sopar i allotjament. El règim de mitja pensió, llevat que s’indiqui d’una altra manera, inclou esmorzar continental, sopar i allotjament. Per regla general, aquests àpats no inclouen les begudes.

2. Les dietes especials (vegetarianes o de règims especials) només es garanteixen si així consten a les necessitats especials acceptades per l’organitzador al contracte de viatge combinat.

3. La presència de mascotes només serà acceptada si així consta a les necessitats especials acceptades per l’organitzador al contracte de viatge combinat.

C) DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS ABANS DE L’INICI DEL VIATGE

10. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

1. L’agència organitzadora només podrà modificar les clàusules del contracte abans de l’inici del viatge si el canvi és insignificant i la pròpia agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista, informen al viatger d’aquest canvi en suport durador de manera clara, comprensible i destacada.

2. Si abans de l’inici del viatge l’agència organitzadora es veu obligada a realitzar canvis substancials d’alguna de les principals característiques dels serveis del viatge o no pot complir amb algun requisit espe­cial del viatger prèviament acceptat, l’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista ho posarà en coneixement del viatger sense demora, de manera clara, comprensible i destacada, en suport durador i la comunicació haurà de contenir:

. Les modificacions substancials proposades i, si s’escau, la seva repercussió en el preu;

. Un termini raonable perquè el viatger informi de la seva decisió;

. La indicació que si el viatger no comunica la decisió al termini indicat s’entendrà que rebutja la modifica­ció substancial i que, per tant, opta per resoldre el contracte sense cap penalització; i

. Si l’agència pot oferir-lo, el viatge combinat substitutiu ofert i el seu preu.

El viatger podrà optar entre acceptar la modificació proposada o resoldre el contracte sense penalització. Si el viatger opta per resoldre el contracte podrà acceptar un viatge combinat substitutiu que, si s’escau, li ofereixi l’agència organitzadora o l’agència detallista. Aquest viatge substitutiu haurà de ser, si és possible, de qualitat equivalent o superior.

Si la modificació del contracte o el viatge substitutiu donen lloc a un viatge de qualitat o cost inferior, el viatger tindrà dret a una reducció adequada del preu.

En el cas que el viatger opti per resoldre el contracte sense penalització o no accepti el viatge combinat substitutiu ofert, l’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista, reemborsaran tots els pagaments realitzats en concepte del viatge, en un termini no superior a catorze dies naturals a partir de la data de resolució del contracte. A aquests efectes, s’aplicarà el que disposen els apartats 2 al 6 de la clàusula 22.

11. REVISIÓ DEL PREU

1. Els preus només podran incrementar-se per part de l’agència fins als 20 dies naturals previs a la sor­tida. A més, aquest increment només es podrà dur a terme per ajustar l’import del preu del viatge a les variacions:

a) Dels tipus de canvi de divises aplicables al viatge organitzat.

b) Del preu dels transports de passatgers derivat del combustible o d’altres formes d’energia.

c) Del nivell dels impostos o taxes sobre els serveis de viatge inclosos al contracte, exigits per tercers que no estan directament involucrats en l’execució del viatge combinat, incloses les taxes, impostos i recàrrecs turístics, d’aterratge i d’embarcament o desembarcament en ports i aeroports.

2. En aquest catàleg han estat cotitzats segons tarifes de transport i taxes amb data 9 de gener de 2024. Els viatges han estat cotitzats segons els següents canvis de divisa:

1€ = 0,855GBP

1€ = 0,93 USD

1€ = 0,68 SGD

1€ = 0,049 ZAR

1€ = 0,027 THB

1€ = 0,6 DOLAR NZ

3. L’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista notificaran l’augment al viatger, de forma clara i comprensible, amb una justificació d’aquest increment i li proporcionaran el seu càlcul en suport durador com a molt tard 20 dies abans de l’inici del viatge.

4. Només en el cas que l’increment del preu suposi un augment superior al 8% del preu del viatge, el viatger podrà resoldre el contracte sense penalització. En aquest cas és aplicable el que disposa la Clàusula 10.

5. El viatger tindrà dret a una reducció del preu del viatge per variacions produïdes en els conceptes detallats en els apartats a), b) i c) de la Clàusula 11.1. En aquests casos, l’agència organitzadora i, si s’escau, l’agència detallista, d’aquesta reducció del preu deduiran les despeses administratives reals de reemborsament al viatger.

12. CESSIÓ DE LA RESERVA

1. El viatger podrà cedir la seva reserva a una persona que reuneixi totes les condicions requerides en el fulletó, programa o oferta de viatge combinat i en el contracte, per a realitzar el viatge combinat.

2. La cessió s’ha de comunicar, en suport durador, a l’agència organitzadora o, si s’escau, a l’agència detallista, amb una antelació mínima de 7 dies naturals a la data d’inici del viatge, la qual únicament podrà repercutir al viatger els costos efectivament suportats a causa de la cessió.

3. En tot cas, el viatger i la persona a qui hagi cedit la reserva responen solidàriament davant l’agència del pagament de la resta del preu, així com de qualsevol comissió, recàrrec i altres costos addicionals que pogués haver causat la cessió.

13. RESOLUCIÓ DEL VIATGE PEL VIATGER ABANS DE LA SORTIDA DEL VIATGE

1. El viatger, en qualsevol moment abans de l’inici del viatge, pot resoldre el contracte havent d’abonar una penalització que equivaldrà al preu del viatge combinat menys l’estalvi de costos i els ingressos derivats de la utilització alternativa dels serveis de viatge. Les condicions d’anul·lació dels serveis són molt estrictes, per això creiem necessari facilitar l’import aproximat de despeses que es poden generar per cancel·lació del viatge, expressats en tants per cent sobre el preu publicat segons l’anticipació amb la que es produeixi la cancel·lació:

– Entre 40 i 20 dies abans de la sortida 5%

– Entre 19 i 14 dies abans de la sortida 15%

– Entre 13 i 8 dies abans de la sortida 25%

– Entre 7 i 3 dies abans de la sortida 50%

-100% si aquesta cancel·lació es produeix en les 48 hores laborals abans de la sortida.

En qualsevol cas, les conseqüències econòmiques de cancel·lació en cas de condicions especials de con­tractació (com tarifes de transport de cost reduït o exigències econòmiques en determinats proveïdors) es repercutiran sobre el client sigui quina sigui la data de cancel·lació.

En el cas de creuers, aquests disposen d’unes condicions de cancel·lació específiques i el viatger declara haver-ne estat informat.

2. No obstant, si concorren circumstàncies inevitables i extraordinàries a la destinació o a les immediacions que afectin significativament a l’execució del viatge o al transport dels passatgers al lloc de la destinació, el viatger podrà resoldre el contracte abans del seu inici sense cap penalització i amb dret a reemborsament de tots els pagaments a compte del viatge que hagués efectuat.

3. Aquests reemborsaments o devolucions, es realitzaran al viatger, descomptant la penalització correspo­nent en el cas de l’apartat 1 anterior, en un termini no superior a 14 dies naturals després de la finalització del contracte de viatge combinat.

14. CANCEL.LACIÓ DE VIATGE PER L’ORGANITZADOR ABANS DE LA SORTIDA DEL VIATGE

Si l’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista, cancel.len el contracte per causes no impu­tables al viatger, hauran de reintegrar la totalitat dels pagaments realitzats pel viatger en un termini no superior a 14 dies naturals des de la terminació del contracte. L’agència no serà responsable de pagar cap compensació addicional al viatger si la cancel.lació es deu al fet que:

a) El nombre de persones inscrites per al viatge combinat és inferior al nombre mínim especificat al contrac­te i l’agència organitzadora, o, si s’escau, l’agència detallista, notifiquen al viatger la cancel.lació en el termini fixat en al mateix, que com a molt tard serà de 20 dies abans de l’inici del viatge.

b) L’organitzador es veu en la impossibilitat d’executar el contracte per circumstàncies inevitables i extraor­dinàries i es notifica la cancel.lació al viatger sense demora indeguda abans de l’inici del viatge combinat.

D) DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS DESPRÉS DE L’INICI DEL VIATGE

15. DEURE DE COMUNICACIÓ QUALSEVOL FALTA DE CONFORMITAT DEL CONTRACTE

Si el viatger observa que qualsevol dels serveis inclosos al viatge no s’executa de conformitat amb el con­tracte, el viatger haurà d’informar de la manca de conformitat a l’agència organitzadora o, si s’escau, a l’agència detallista sense demora indeguda, tenint en compte les circumstàncies del cas.

16. ESMENA QUALSEVOL FALTA DE CONFORMITAT DEL CONTRACTE I NO PRESTACIÓ, SEGONS EL CON­VINGUT AL CONTRACTE, D’UNA PART SIGNIFICATIVA DELS SERVEIS DE VIATGE

1. Si qualsevol dels serveis inclosos en el viatge no s’executa de conformitat amb el contracte, l’agència organitzadora i, si s’escau, l’agència detallista, hauran d’esmenar la falta de conformitat, excepte si resulta impossible o té un cost desproporcionat, tenint en compte la gravetat de la falta de conformitat i el valor dels serveis del viatge afectats. En cas que no s’esmeni la falta de conformitat serà d’aplicació el que disposa la Clàusula 22.

2. Si no concorre cap de les excepcions anteriors i una falta de conformitat no s’esmena en un termini raonable establert pel viatger o l’agència es nega a esmenar-la o requereix de solució immediata, el propi viatger podrà fer-ho i sol.licitar el reemborsament de les despeses necessàries a tal efecte.

3. Quan una proporció significativa dels serveis del viatge no es pugui prestar segons el convingut al con­tracte, l’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista, oferiran sense cost addicional fórmules alternatives adequades per a la continuació normal del viatge i, també, quan el retorn del viatger al lloc de sortida no s’efectuï segons l’acordat.

Aquestes fórmules alternatives, si pot ser, hauran de ser de qualitat equivalent o superior i si són de qualitat inferior, l’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista aplicaran una reducció adequada del preu.

El viatger només pot rebutjar les alternatives ofertes si no són comparables a l’acordat en el viatge combinat o si la reducció de preu és inadequada.

4. Quan una falta de conformitat afecti substancialment a l’execució del viatge i l’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista no l’hagin esmenat en un termini raonable establert pel viatger, aquest podrà posar fi al contracte sense pagar cap penalització i sol.licitar , en el seu cas, tant una reducció del preu com una indemnització pels danys i perjudicis causats, d’acord amb l’establert a la Clàusula 22.

5. Si no és possible trobar fórmules de viatge alternatives o el viatger les rebutja per no ser comparables a l’acordat al viatge o per ser inadequada la reducció de preu oferta, el viatger tindrà dret, tant a una reducció de preu com a una indemnització per danys i perjudicis, sense que es posi fi al contracte de viatge combinat, d’acord amb l’establert a la Clàusula 22.

6. En els casos detallats als apartats 4 i 5 anteriors, si el viatge combinat inclou el transport de passatgers, l’agència organitzadora i, si s’escau, l’agència detallista, estaran també obligades a oferir la repatriació al viatger en un transport equivalent sense dilacions indegudes i sense cost addicional.

17. IMPOSSIBILITAT DE GARANTIR RETORN SEGONS EL PREVIST AL CONTRACTE PER CIRCUMSTÀNCIES INEVITABLES I EXTRAORDINÀRIES

1.Si és impossible garantir el retorn del viatger segons el previst al contracte degut a circumstàncies inevi­tables i extraordinàries, l’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista, assumiran el cost de l’allotjament que sigui necessari, de ser possible de categoria equivalent, per un període no superior a tres nits per viatger, llevat que a la normativa europea de drets dels passatgers s’estableixi un període diferent.

2. La limitació de costos establerta a l’apartat anterior no és aplicable a les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda (tal com es defineixen a la clàusula 1.2 anterior) ni als seus acompanyants, a dones embarassades, a menors no acompanyats, ni tampoc a les persones amb necessitat d’assistència mèdica específica, si les seves necessitats particulars han estat participades a l’agència organitzadora o, si s’escau, a l’agència detallista, almenys 48 hores abans de l’inici del viatge.

18. DEURE DE COL.LABORACIÓ DEL VIATGER AL NORMAL DESENVOLUPAMENT DEL VIATGE

El viatger haurà de seguir les indicacions que li faciliti l’agència organitzadora, la detallista o els seus re­presentants locals per a l’adequada execució del viatge, així com les reglamentacions que són d’aplicació general als usuaris dels serveis compresos al viatge combinat. En particular, en els viatges en grup guar­darà el degut respecte als altres participants i observarà una conducta que no perjudiqui el normal desen­volupament del viatge.

19. DEURE D’ASSISTÈNCIA DE L’AGÈNCIA

1. L’agència organitzadora i, si s’escau, l’agència detallista, estan obligades a proporcionar una assistèn­cia adequada i sense demora indeguda al viatger en dificultats, especialment en el cas de circumstàncies extraordinàries i inevitables.

2. En concret aquesta assistència ha de consistir en:

a) Subministrament d’informació adequada de serveis sanitaris, autoritats locals i assistència consular; i

b) Assistència al viatger per establir comunicacions a distància i l’ajuda per trobar fórmules alternatives.

3. Si la dificultat s’ha originat intencionadament o per negligència del viatger, l’agència organitzadora i, si s’escau l’agència minorista, podran facturar un recàrrec raonable per l’esmentada assistència al viatger. Aquest recàrrec no podrà superar els costos reals en els que hagi incorregut l’agència.

E) RESPONSABILITAT CONTRACTUAL PER COMPLIMENT DEFECTUÓS O INCOMPLIMENT

20. RESPONSABILITAT DE LES AGÈNCIES DE VIATGE

1. L’agència organitzadora i l’agència detallista respondran solidàriament davant del viatger del correcte compliment del contracte de viatge combinat.

Qui respongui davant el viatger tindrà el dret de repetició enfront a l’operador a qui li sigui imputable l’incompliment o compliment defectuós del contracte en funció del seu respectiu àmbit de gestió del viatge combinat.

2. L’agència organitzadora i l’agència detallista respondran davant el viatger tant si executen elles ma­teixes les prestacions compreses en el viatge combinat com si les porten a terme els seus auxiliars o altres prestadors de serveis.

21. DRET A REDUCCIÓ DEL PREU, INDEMNITZACIÓ I LIMITACIONS

1. El viatger tindrà dret a una reducció del preu adequada per qualsevol període durant el qual hi hagi hagut una falta de conformitat.

2. El viatger tindrà dret a rebre una indemnització adequada de l’organitzador o, si s’escau, del detallista per qualsevol dany o perjudici que pateixi com a conseqüència de qualsevol falta de conformitat del contracte.

3. El viatger no tindrà dret a una indemnització per danys i perjudicis si l’organitzador o, si s’escau, el detallista, demostren que la manca de conformitat és:

a) Imputable al viatger;

b) Imputable a un tercer aliè a la prestació dels serveis contractats i imprevisible o inevitable; o,

c) Deguda a circumstàncies inevitables i extraordinàries.

4. Quan les prestacions del contracte de viatge combinat estiguin regides per convenis internacionals, les limitacions sobre l’abast o condicions de pagament d’indemnitzacions pels prestadors de serveis inclosos en el viatge s’aplicaran a les agències organitzadores i agències minoristes.

5. Quan les prestacions del contracte de viatge combinat no estiguin regides per convenis internacionals: (i) no es podran limitar contractualment les indemnitzacions que en el seu cas pugui correspondre pagar a l’agència per danys corporals o per perjudicis causats de forma intencionada o per negligència; i (ii) la resta d’indemnitzacions que puguin haver de pagar les agències quedaran limitades al triple del preu total del viatge combinat.

6. La indemnització o reducció de preu concedida en virtut del Reial Decret Legislatiu 1/2007 i la conce­dida en virtut dels reglaments i convenis internacionals relacionats a l’article 165.5 del mateix Reial Decret Legislatiu 1/2007, s’han de deduir una de l’altra per tal de evitar excés d’indemnització.

F) RECLAMACIONS I ACCIONS DERIVADES DEL CONTRACTE

22. LLEI APLICABLE

Aquest contracte de viatge combinat es regeix per l’acordat entre les parts i pel que estableixen aquestes condicions generals, a les normes autonòmiques vigent i aplicables, així com pel que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i els Usuaris i altres lleis complementàries.

23. RECLAMACIONS A L’AGÈNCIA

1. Sense perjudici de les accions legals que l’assisteixen, el viatger podrà efectuar per escrit reclamacions per la no execució o l’execució deficient del contracte davant l’agència detallista i/o l’agència organit­zadora minorista detallista i / o organitzadora a les adreces postals i/o adreces de correu electrònic informades per les agències de viatges a tal efecte.

2. En el termini màxim de 30 dies, l’agència haurà de contestar per escrit les reclamacions formulades.

24. RESOLUCIÓ ALTERNATIVA DE CONFLICTES

1. En qualsevol moment, el consumidor i l’agència podran demanar la mediació de l’administració compe­tent o dels organismes que es constitueixin a tal efecte per trobar per sí mateixes una solució del conflicte que sigui satisfactòria per a ambdues parts.

2. El consumidor podrà dirigir les seves reclamacions a la Junta Arbitral de Consum que sigui competent. El conflicte es pot sotmetre a arbitratge si l’agència reclamada s’hagués adherit prèviament al sistema arbitral de consum (cas en el qual l’agència avisarà degudament de tal circumstància al consumidor) o, si l’agència malgrat no estar adherida accepta la sol.licitud d’arbitratge del consumidor .

No poden ser objecte de l’arbitratge de consum les reclamacions en què concorrin intoxicació, lesió, mort o hi hagi indicis racionals de delicte.

En cas de celebrar-se un arbitratge de consum, el laude que dicti el tribunal arbitral designat per la Junta Arbitral de Consum resoldrà la reclamació presentada amb caràcter definitiu i serà vinculant per a amb­dues parts.

3. Si l’agència organitzadora i / o, si s’escau, l’agència detallista, estan adherides a algun sistema de reso­lució alternativa de litigis o hi estan obligades per alguna norma o codi de conducta, informaran d’aquesta circumstància al viatger abans de la formalització del contracte de viatge combinat.

25. ACCIONS JUDICIALS

1. Si la controvèrsia no està sotmesa a arbitratge de consum, el viatger podrà reclamar en via judicial.

2. Les accions judicials derivades del contracte de viatge combinat prescriuen pel transcurs del termini de dos anys.

Catàleg 2024
Disponible el nou Catàleg Promoviatges 2024

Promoviatges és una agència de viatges formada per professionals apassionades per la nostra feina.

A l’equip de Promoviatges ens apassiona la nostra feina. Treballem dia a dia per oferirte experiències úniques arreu del món i t’escoltem per millorar el nostre servei. Si estàs pensant en viatjar amb nosaltres, aquí tens alguns motius que t’ajudaran a decidir-te. Et prometem que repetiràs!

    Descarrega’t el Catàleg 2024
    Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i Google Política de privadesa i s'apliquen Condicions del servei.